​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat repræsentantskabsmøde

Referat repræsentantskabsmøde

Indkaldte: Revisor Margit Jensen, Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen, , Driftsafdelingen og Administrationen.

Fraværende: Hanne Mikkelsen

DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent og referent

2.Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

3.Endelig godkendelse af årsregnskabet 2020/2021 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for 2021/2022.

​​

4.Behandling af eventuelle indkomne forslag.

5.Nybyggeri

6.Sammenlægning ag afd.1 og afd.3

​​

7.Valg af beboervalgt repræsentant til Hovedbestyrelsen

På valg er: Egon Jensen

Helle Latter

Ingrid Petersen

​​

8.Valg af suppleanter.

9.Valg af revisor.

10.Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig.

Valg af formand (vælges hvert år)

Valg af næstformand(vælges hvert år)

Referat udsendt d.06-12-2021

Mødet blev afsluttet ca. kl.2000

​DAG. ÅR BLAD NR.

Torsdag den 25-11-2021 kl.1800
I ”Fælleshuset” Vestergade 76


BESLUTNING:


Ad. 1 Ingvard blev valgt til dirigent.
Rikke Autzen blev valgt til referent.

Ad. 2 Egon Jensen fremlagde bestyrelsens årsberet-ning. Forretningsførelsen blev ikke fremlagt.
Bestyrelsens årsberetning vedlagt.

Ad. 3 Revisor Margit Jensen fremlagde de vigtigste punkter i regnskabet for hovedforeningen og regn-skab for afd. 1 og afd.3.
Afd.3 har ikke brugt af henlæggelserne.
Vi skal snart henlægge til 40 års vedligeholdelses-planer.
Budgettal afviger ikke meget i forhold til regnska-bet.
Der kommer en lille huslejestigning i begge afdelin-ger.
Regnskab blev godkendt.
Har beboerne ønsker til kommende budget, skal øn-skerne afleveres skriftligt til kontoret.

Ad. 4 Der er ingen indkomne forslag.

Ad. 5 Der holdes jævnligt byggemøder.
Byggeriet følger tidsplanen. Der arbejdes på, at der kan holdes åbent hus i Januar 2022.
Der er fast tilbud på byggeriet.
Der er regnskabsrådgiver på nybyggeriet.
Der installeres elevator.

Ad. 6 Der blev på mødet fremlagt forslag om sammenlægning af afd.1 og afd.3.
Dette kan give besparelser i administrationen og afd.3 har svært ved at danne en afdelingsbestyrelse.
Repræsentantskabet godkendte, at det skal med på de næste afdelingsmøder, da det er her, det kan besluttes.

Ad. 7 Alle 3 på valg ønskede at genopstille til hovedbestyrelsen.
Bettina Pedersen og Bente Termansen ønskede at opstille til hovedbestyrelsen.

Derfor blev der brevafstemning:

Egon Jensen fik 9 stemmer
Helle Latter fik 8 stemmer
Ingrid Petersen fik 5 stemmer
Bente Termansen fik 4 stemmer
Bettina Pedersen fik 1 stemme

Der var 12 stemmesedler i alt.
3 stemmesedler var ugyldige.

De 3 med flest stemmer blev valgt til hovedbestyrelsen.
Det blev: Egon Jensen
Helle Latter
Ingrid Petersen

Ad. 8 Valgt som suppleant til hovedbestyrelsen blev:
1.Erik Knudsen
2.Erik Lynggaard
3.Bettina Pedersen

Ad. 9 BDO blev genvalgt.

Ad.10 Der blev orienteret om, at vi arbejde med Ewii om at alle lejerne kan få fibernet ind i lejlighe-derne.
Ewii Fiber vil lægge det ind gratis.
Det er et tilbud og ikke et krav at lejerne skal vælge det.


Bestyrelsen ser således ud:


Formand: Egon Jensen
………………………………………………..


Næstformand: Helle Latter
………………………………………………..


Best. Medlem: Hans Jacob Ravn Petersen
………………………………………………..


Best. Medlem: Ingrid Petersen
………………………………………………..
Best. Medlem: Poul Erik Nielsen
………………………………………………..

​Vamdrup boligselskab

Beretning for 2021.

Så kom vi igennem endnu et år,, med corona restriktioner i det forgangne år var der en hel del at få styr på da det endeligt blev muligt at få en normal hverdag igen. Desværre har både drift og administration været ramt af sygdom , hvilket har resulteret i at det har været nødvendigt med nogle ændringer i arbejdsgangen, samt at få hjælp udefra. Alt er blevet varetaget af drift og administration med bedst mulig hensyn til beboere og ansatte.

Fremtiden.

Som omtalt i sidste års beretning har der været en hel del bump på vejen med etablering af vores byggeprojekt i Nygade hvilket resulterede i en udsættelse af opstart på byggeriet.

Der har kørt en hævdsag vedrørende brugsret af adgangsforhold på vores grund, hvilket blev afgjort til vores fordel, modparten fik en ret stor regning på sagen.

Byggeriet er nu i gang for fulde omdrejninger og der har været afholdt rejsegilde med stor deltagelse fra involverede parter, samt indbudte naboer , dagen forløb rigtig fint med godt vejr lige til slut, og alle kunne få en hotdog og dikkevarer som blev tilbudt under arrangementet.

Vi bestræber os på at kunne afholde et åbent hus arrangement i start af Januar måned 2022.

Byggeriet forventes færdigt og indflytningsklart til maj 2022.

Større projekter

I forbindelse med etablering af ny fjernvarmeledning, har der været afholdt møde med Vamdup fjernvarme, som gerne vil have os med på tilslutning af boligblokkene i Søndergade, dette er drøftet i bestyrelsen, og der drøftes den bedst mulige placering af stikledning til boligblokken.

Der var enighed om at benytte tilbuddet om tilslutning til fjernvarme, da det for nuværende er opvarmet med gas, og det er meget dyrt.

EWI har tilbudt at etablere fibernet for deres regning i Vamdrup boligselskabs ejendomme så vidt det kan lade sig gøre, dette vil være uden omkostninger for boligselskabet, og ligeledes et tilbud til beboerne, som ikke er forbundet med yderlige omkostninger for beboerne.

Det er frivilligt om man vil benytte sig af tilbuddet.

Skadedyrsbekæmpelse på Åbakken.

Der blev desværre konstateret forekomst af kakerlakker i en lejlighed på Åbakken, dette er der kommet styr på og det lader ikke til at der observeret flere på området, viceværten har haft udlagt limplader til opsporing, og der er ikke mere aktivitet. Bekæmpelsen er afsluttet.

Regning for bekæmpelse er videresendt til beboer, og skal for retten i Januar.

Til personalet, på kontoret samt i driften skal der lyde en stor tak for veludført arbejde og godt samarbejde, ligeledes en stor tak til bestyrelsen som bruger deres fritid til at udføre et stort arbejde for Vamdrup boligselskab.

Egon M Jensen