​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat repræsentantskabsmøde

Referat repræsentantskabsmøde

Indkaldte: Revisor Jesper Steensbjerre, Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen, , Driftsafdelingen og Administrationen.

Fraværende: Ingrid Petersen, Hans Jakob Ravn Petersen og Hans Oluf Thomsen

DAGSORDEN:

1.Valg af dirigent og referent

2.Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

3.Endelig godkendelse af årsregnskabet 2018/2019 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for 2019/2020.

​​

4.Behandling af eventuelle indkomne forslag.

​​

5.Nybyggeri

6.Renovering badeværelser Grønvang 13-18

​7.Valg af beboervalgt repræsentant til Hovedbestyrelsen

På valg er: Hans Jacob Ravn Petersen

Elsebeth Jensen

8.Valg af suppleanter.

9.Valg af revisor.

10.Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig.

Valg af formand (vælges hvert år)

Valg af næstformand(vælges hvert år)

Referat udsendt d. 31-05-2021

Mødet blev afsluttet kl.2000

​DAG. ÅR BLAD NR.

Onsdag den 26-05-21 kl.1800

I ”Fælleshuset” Vestergade 76

​​

BESLUTNING:

Ad. 1 Dirigent: Ingvard Iversen

Referent: Rikke Autzen

Ad. 2 Bestyrelsens beretning er vedlagt.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3 Revisoren gennemgik de vigtigste ting i revi-sionspåtegningen. Alt foregår som det skal.

Der kommer på landsplan en ny sparerunde for al-mene boliger.

Drift- og vedligeholdelsesplaner skal fra 2024 være 30 års planer.

Ledelsens årsberetning blev gennemgået og derudfra blev de vigtigste punkter i økonomien nævnt.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4 Der er indkommet 3 forslag til repræsentant-skabet fra en beboer.

1.Gå fra A-ordning til B-ordning.

Svar: Repræsentantskabet anbefaler, at vi bliver i en A-ordning.

2.Ændre vedtægter, så der bliver en bestyrelse i stedet for hovedbestyrelsen og afdelingsbe-styrelserne.

Svar: Lovmæssigt er dette ikke muligt.

Der skal være en afdelingsbestyrelse.

3.At der i hovedbestyrelsen og repræsentant-skabet kun er en repræsenteret pr. husstand.

Svar: Repræsentantskabet er enig i, at det vil være det bedste med en bredere sammensæt-ning. Men det har ikke været muligt. Der har været næsten umuligt at få nogen i bestyrel-serne.

Ad. 5 Der er nu gang i nybyggeriet.

Der har været en hævdsag om ejerforhold på nabosti.

Naboen har ikke vundet denne sag.

Ad. 6 Renovering af badeværelser er lagt i bero, da omkostningerne er steget efter indhentning af tilbud. Vi venter på bedre tider.

​Ad. 7 Hans Jacob Ravn Petersen blev genvalgt.

-Hans Jacob R Petersen har givet skriftligt be-sked.

Elsebeth Jensen ønskede ikke genvalg.

Poul Erik Nielsen blev valgt.

Ad. 8 1.suppleant: Erik Knudsen

2.suppleant: Erik Lynggaard

Ad. 9 BDO blev genvalgt.

Ad. 10 Der blev orienteret om, at der fra. 1/7 2021 skal sorteres farligt affald.

Beboerne vil få information om dette

Bestyrelsen ser således ud:

Formand: Egon Jensen

………………………………………………..

Næstformand: Helle Latter

………………………………………………..

Best. Medlem: Hans Jacob Ravn Petersen

………………………………………………..

Best. Medlem: Ingrid Petersen

………………………………………………..

Best. Medlem: Poul Erik Nielsen

………………………………………………..

​Vamdrup boligselskab

Beretning for 2020.

Vi er kommet igennem endnu et år , hvilket har været en del andeledes end de foregåen-de.

Corona pandemien har haft store udfordringer for både drift og administration, hvilket har resulteret i ekstra arbejde for alle med at tilrettelægge arbejdet, så alle restriktioner overholdes.

Fælleshuset har ikke været udlejet, og alle bookinger er aflyst , samt tilbagebetaling af depositum, som ligeledes har medført tab på forventet udlejning.

Alt arbejde er selvfølgelig udført med hensyntagen til udstukne retningslinjer, hvilket be-tyder at de mest presserende opgaver er blevet løst, med mest muligt hensyn til beboer-ne, hvilket under disse omstændigheder må siges at have forståelse for at der kan være lidt ventetid på andre ikke så presserende opgaver.

Fremtiden.

Vi har hele året arbejdet med at få alt på plads til at bygge 13 nye boliger på den gamle grund hvor ungdomsgården lå , vi har hjælp fra Arki Design, som er et arkitektfirma, samt rådgivning fra BDO.

Der har været en del tilrettelser omkring tegninger , godkendelser af forskellig art, hvilket også er med til at trække det hele i langdrag.

I øjeblikket er byggeriet lidt i tomgang på grund af at der er fundet restmateriale som kommunen burde have fjernet, ligeledes er en sti op til naboen gjort til en tvist om råde-ret/hævd.

For at imødegå dette er et stykke af fortovet tilkøbt så bygningen kan rykkes lidt,

Desuden at der er fundet forurenet jord på grunden, som skal køres til depot.

Alt dette og meget mere har vi brugt en del tid på, men vi forventer at der snart kommer gang i byggeriet når disse ting er på plads.

​Større projekter

Vi arbejder stadig på at få udskiftet altanpartier i lejlighederne grønvang 13-18 , det for-ventes at være færdiggjort inden for ca. 1 år.

Sideløbende har vi arbejdet med beboerønske om at få renoveret badeværelser på grøn-vang 13 -18.

Renoveringen er sat i bero , da de tilbud vi har modtaget er meget højere end først anta-get, dette skyldes at der er mangel på arbejdskraft i byggebranchen, hvilket fører til høje-re priser.

De huslejeforhøjelser der var beregnet i første omgang, vil ikke kunne holde , og vi udsæt-ter derfor renoveringen til der er lidt ro på markedet.

Der vil blive lavet nye beregninger til den tid, og beboerne vil blive orienteret.

I forbindelse med etablering af ny fjernvarmeledning, vil der blive rodet en del på parke-ringspladsen samt langs vejen ind til parkeringspladsen ved afd.3

Dette anlægsarbejde forventes at starte i jan/feb. 2021.

Arbejdet med det sidste reetablering af asfalt og lign , forventes færdig 2021/22

Skadedyrsbekæmpelse på Åbakken.

Der blev desværre konstateret forekomst af kakerlakker i en lejlighed på Åbakken, det vi-ser sig at de har været der et stykke tid , uden at vedkommende lejer har meldt det, dette har resulteret i at dyrene spredte sig til de omkringliggende lejligheder, og forværrede situationen betydeligt, bekæmpelse blev foretaget af myreexpressen samt vores vicevær-ter, og det lader til at det er lykkedes at få bugt med kakerlakkerne.

Regning er videresendt til lejer hvor forekomsten er startet, da lejer ikke har gjort op-mærksom på tilstedeværelse af kakerlakkerne, og vi derfor ikke kunne tage det i opløbet.

Til personalet, på kontoret samt i driften skal der lyde en stor tak for veludført arbejde og godt samarbejde, ligeledes en stor tak til bestyrelsen som bruger deres fritid til at udføre et stort arbejde for Vamdrup boligselskab.

Egon M Jensen