​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde​​

Tilmeldte: Egon Jensen, Ingrid Petersen, Hans Jacob Ravn Petersen, Helle Latter, Poul Erik Nielsen, Ingvard J Iversen, Hanne Mikkelsen, Rikke Autzen

DAGSORDEN nr.435:

0.​

1.Gennemgang af regnskab og protokol

2.Gennemgang og godkendelse af referat nr.434

3.Fibernet fra Ewii

4.Evaluering repræsentantskabsmøde

5.Evaluering afdelingsmøde afd.3

6.Nybyggeri

7.Handleplan vedrørende Covid-19​

8.Skadedyr på Åbakken

9.Beboerhenvendelse

10.Nye mødetider

11.Webtilgængelighed

12.Effektivisering​

13.Nyt fra drift og administration

14.Evt.

​Referat NR.435

Torsdag den 10-06-2021 kl.1000

Fælleshuset, Vestergade 76

BESLUTNING:

Ad. 0 Velkommen til Poul Erik i hovedbestyrelsen.

Ikke alle i afd.3 er gode til at parkere i parkeringsfel-terne.

Det skal viceværten finde en løsning på.

Brunata`s App virker ikke rigtigt.

Derfor skal kontoret kontakte Brunata for løsning og refusion for periode, hvor det ikke har virket.

Ad. 1 Intet. Punktet var en fejl

Ad. 2 Referat nr.434 blev gennemgået og god-kendt.

Følgende ting, der skal følges op på/er lavet:

Der må bo 2 personer i en 1 værelses lejlighed.

Lejerne på Åbakken har fået brev om forsøgsperio-de, hvor bommen til havegangen kan åbnes.

Volleyball net og basket kurv på Åbakken fjernes senest til vinter.

Belægning ved Grønvang 24-30 vurderes til at være ok.

Lejer på Tyrings Ager har fået besked angående op-sætning af parabol.

Der er sendt et brev til lejer angående for meget støj, efter henvendelse fra nabo.

Vi har endnu ikke hørt fra Vamdrup Fjernvarme, om de vil betale omkostningerne. Vi har også bedt om pris på installation i etageejendomme.

Driften har indhentet 2 timepriser på hjælp til ren-holdelse af haverne. De er allerede i gang.

Ad. 3 Mikkel fra Ewii kom og fortalte om fiberfor-bindelse.

Alt installation og fiberboks betales af Ewii . Ewii betale alt gravearbejde og reetablerer området. Hvis noget ødelægges, betaler Ewii omkostningerne.

Fiberboks ejes af Ewii og må ikke fjernes fra lejlig-hederne.

En teknisk person laver en plan, som vi skal godken-de inden udførelse.

Bedst, hvis VB skriver til lejerne, inden udførelse, hvor de skal have adgang til lejlighederne.

Også fiberboks til fælleshuset.

Nybyggeri skal også have fiber installeret.

Vi kan annullerer, hvis vi ikke kan godkende plan.

Hovedbestyrelsen ønskede, at det blev sat i gang.

Ad. 4 Mødet gik fint.

Da Poul Erik Nielsen er kommet i hovedbestyrelsen, er 1.Suppleant Karen Dall tiltrådt Repræsentantska-bet.

Ad. 5 Mødet gik fint.

Der kunne ikke dannes en ny afdelingsbestyrelse i afd.3. Derfor vil hovedbestyrelsen varetage denne funktion.

Ad. 6 Nybyggeri følger tidsplan

Ad. 7 Fra mandag skal vi ikke bruge mundbind me-re

Ad. 8 Intet nyt.

Ad. 9 Lejer, som før har klaget over varmeforbrug er ikke tilfreds endnu og har derfor skrevet en mail den 03-06-2021. Hovedbestyrelsen mener stadig-væk, at lejer skulle have reageret meget før, da der i 5 år har været difference på radiatorerne i stuen. På forbrugsopgørelserne kan lejer se, hvad radiatorerne har brugt hvert år. Vi vil tilbyde lejer besøg af en VVS installatør.

Ad.10 Nye mødetider:

6/9 2021 kl.1000 Hovedbestyrelsesmøde

4/10 2021 kl.1000 Hovedbestyrelsesmøde

8/11 2021 kl.1000 Hovedbestyrelsesmøde

15/11 2021 kl.1800 Regnskabsmøde afd.1+3

25/11 2021 kl.1800 Repræsentantskabsmøde

13/12 2021 kl.1000 Hovedbestyrelsesmøde

Ad.11 Der er kommet en Webtilgængelighedslov. Det betyder, at vores hjemmeside skal leve op til bestemte standarder.

Vi har kontaktet, dem der har lavet vores hjemme-side og de siger, at vores hjemmeside er meget til-gængelig, men at det ikke er 100%. Deres system kan ikke klare de nye krav.

Derfor vil kontoret kontakte udbydere af hjemmesi-der, samt kontakte mindre boligselskaber, for at hø-rer, hvordan de gør.

Ad.12 Intet nyt

​​

Ad.13 Vi har en del ældre køl/frys, hvor vi ikke kan få reservedele mere.

Ønske om undersøgelse af garantiperiode for hvide-varer.

Der er ikke sat penge af til hjælp til de grønne områ-der.

Det er bedre, hvis viceværten får hjælp udefra til klargøring af lejligheder.

Der har været møde med banken.

Vi betaler 0,5 % i negativ rente på indestående i banken over 100.000 kr.

Kapitalforvaltning blev gennemgået.

Tab på 0,5% forventes i dette regnskabsår, hovedsa-gelig pga. Corona. Forventes bedre over tid.

”Boligen” skriver om elladestandere. Der kommer en pulje på 25 millioner til det.

Der vil senere kunne ansøges om tilskud.

Punkt med forretningsgange medtages ved næste møde.

Ad.14 Intet.