​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsmøde afd.3

AFDELINGSMØDE i afd.3

Nyeste referat.​

Onsdag den 03-06-2021 kl.1800

Fælleshus, Vestergade 76, 6580 Vamdrup

DAGSORDEN:

1.Velkomst.

2.Valg af ordstyrer.

3.Valg af referent.

4.Bestyrelsens beretning.

​​

5.Orientering om driftsbudget 2020/2021

​6.Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året 2021/2022.

​7.Godkendelse af driftsbudget 2021/2022.

8.Valg til afdelingsbestyrelse.

Samt valg af suppleanter.

9.Valg af repræsentantskabsmedlemmer:

På valg er: Bente Thybo

​​

Samt valg af suppleanter

10.Ændring af husorden​

11.Ændring i vedligeholdelsesreglementet.

12.Nye regler for tildeling af boliger.

​​

13.Ændring af antenneafgift-opkrævning.

14.Indkomne forslag

15.Evt.

Referat udsendt d. 08-06-2021

Mødet blev afsluttet ca. kl.2000

​12 personer tilmeldt inkl. Hovedbestyrel-sen (2) og personale (3).

BESLUTNING:

Ad. 1 Egon Jensen bød velkommen

Ad. 2 Ingvard Iversen blev valgt som ordstyrer.

Ad. 3 Rikke Autzen blev valgt som referent.

Ad. 4 Egon Jensen meddelte, at afdelingsbestyrel-sen i afd.3 havde trukket sig. Derfor har hovedbesty-relsen overtaget dette ansvar indtil en ny afdelings-bestyrelse dannes. Der har ikke været de store arran-gementer på grund af Covid-19.

Ad. 5 Der var ikke afdelingsmøde sidste år på grund af Covid-19. Der kom en lovændring som betød, at hovedbestyrelsen kunne godkende budget-tet 2020/2021, da stigningen var under 2%.

Hovedbestyrelsen godkendte budgettet 2020/2021.

Ad. 6 Hanne Mikkelsen fremlagde driftsbudget.

Diverse udgifter og indtægter blev gennemgået.

Der bliver en huslejestigning på 2 kr. pr.m2 fra den 1/7 2021.

Budgettet planlægges efter 20 års vedligeholdelses-planer nu. Fremadrettet skal der planlægges efter 30 års vedligeholdelsesplaner. Ekstern firma skal gran-ske/kontrollere vores vedligeholdelsesplaner.

Køkkener er afskrevet. 1 lejlighed mangler stadig-væk at få udskiftet køkken.

Der var spørgsmål til vaskeri.

Der var ønske om nye skabe i gangen.

Det blev nævnt, at har man ønsker, skal disse ønsker gives skriftligt til afdelingsbestyrelsens formand.

Ønskerne kan afleveres skriftligt til kontoret, som vil viderebringe det.

Selv om vi ikke har holdt afdelingsmøde i marts som normalt, blev varsling af huslejeforhøjelse udsendt før 1.april 2021.

Ad. 7 Budget blev godkendt.

Ad 8. Valg til afdelingsbestyrelsen:

Ingen ønskede at tiltræde afdelingsbestyrelsen.

Derfor vil hovedbestyrelsen varetage denne opgave.

Der blev derfor heller ikke valgt suppleanter til afde-lingsbestyrelsen.

​​

Ad.9. Valg til repræsentantskabet:

Bente Thybo ønskede genvalg.

Bente Termansen ønskede at komme i repræsentant-skabet.

Derfor var der valg.

Bente Termansen blev valgt med flest stemmer ved håndsoprækning.

Suppleanter til repræsentantskabet:

1.Bente Thybo

2.Aage Jørgensen

Ad. 10. Nye ændringer til husorden blev gennemgå-et/fremhævet.

Ny husorden blev godkendt.

Ad. 11 Nye ændringer til vedligeholdelsesreglement blev gennemgået/fremhævet.

Ny vedligeholdelsesreglement blev godkendt.

Ad.12 Pr.1/7 2019 skal hver anden ledige almene bolig tilbydes boligsøgende på den eksterne venteli-ste.

Ad.13 Pr. 1/4 2020 stoppede Vamdrup Boligselskab med at opkræve antenneafgift for Vamdrup Anten-neforening. Det er nu lagt ud til beboerne selv.

Ad.14 Ingen forslag modtaget.

Ad.15 Opsigelse af lejemål er ændret.

Nu kan lejemål kun opsiges pr. 1. i en måned.

Der var ønske om gul stribe på nederste trappetrin i opgangen. Trapperne er belagt med brune fliser.

Det kan være svært at se hvornår trappen ophøre.

Der blev snakket om ønsket om garderobeskabe i gangen.

Brunatas App eller tilgang via Brunatas hjemmeside blev anbefalet at bruge, for at følge ens forbrug af vand og varme.

Der mangler stole ved pavillon.