​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

​Nyeste dagsorden/referat afdelingsmøde afd.3

AFDELINGSMØDE i afd.3

Onsdag den 23-03-2022 kl.1800
Fælleshus, Vestergade 76, 6580 Vamdrup


DAGSORDEN:

1.Velkomst.

2.Valg af ordstyrer.

3.Valg af referent.

4.Bestyrelsens beretning.
5.Fremlæggelse af afdelingens driftsbudget for året 2022/2023.6.Godkendelse af driftsbudget 2022/2023.

7.Valg til afdelingsbestyrelse.
Samt valg af suppleanter.8.Valg af repræsentantskabsmedlemmer:
På valg er: Henning Gustavson


Samt valg af suppleanter9.Sammenlægning af afd.1 og afd.3
10.El-ladestandere til el-biler.
11.Afstemning om ændring af råderet.

12.Indkomne forslag

13.Evt.
Referat udsendt d. 05-04-2022
Mødet blev afsluttet ca. kl.2000

​15 personer tilmeldt inkl. Hovedbestyrelsen (4) og personale (4).

3 personer var fraværende

BESLUTNING:

Ad. 1 Næstformand Helle Latter bød velkommen

Ad. 2 Ingvard Iversen blev valgt som ordstyrer.

Ad. 3 Rikke Autzen blev valgt som referent.

Ad. 4 Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse, men afdelingen varetages af hovedbestyrelsen.

Ingrid Petersen fra hovedbestyrelsen kunne fortælle, at på grund af corona har der ikke været fællesarrangementer eller lignende.

Ad. 5 Hanne Mikkelsen fremlagde driftsbudget.

Diverse udgifter og indtægter blev gennemgået.

I budgettet er der planlagt udskiftning af indvendige døre. Det er meningen at alle indvendige døre skal udskiftes, men skal gøres over flere år.

Der laves langtidsbudget.

Uændret husleje

Ad. 6 Budget blev godkendt.

Ad 7. Valg til afdelingsbestyrelsen:

Ingen ønskede at tiltræde afdelingsbestyrelsen.

Derfor vil hovedbestyrelsen varetage denne opgave.

Der blev derfor heller ikke valgt suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

Ad.8. Valg til repræsentantskabet:

Henning Gustavson ønskede ikke genvalg.

Bente Thybo blev valgt til repræsentantskabet.

Suppleanter til repræsentantskabet:

1.Aage Jørgensen

2.Lars Winther

​Ad. 9. Der blev drøftet fordele og ulemper ved en sammenlægning af afd.1 og afd.3.

Der var afstemning ved håndsoprækning:

8 stemte nej

1 stemte ja

1 stemte blank

Der var dermed stemt nej til en sammenlægning.

​​

Ad. 10 Der blev orienteret om omkostninger ved evt. etablering af el-ladestandere, samt diverse udfordringer. Der var ikke ønske om el-ladestandere her og nu, men Vamdrup Boligselskab vil holde øje med udviklingen inden for dette område.

Ad.11 Forslag til ny råderet blev fremlagt. I den nye råderet informeres der om installationsret af hårde hvidevarer. Ved installering af ny opvaskemaskine, vaskemaskine eller tørretumbler skal lejer fremover have en godkendt udfyldt skema til installationsret.

Den nye råderet blev godkendt og gælder hermed fra dags dato.

Ad. 12 Ingen forslag modtaget.

Ad.13 Ønske om nye postkasser med på budgettet næste år.

Driften orienterede om problemer med varmt vand, som de i øjeblikket arbejder på.