​Vamdrup Boligselskab

Grønvang 15, 6580 Vamdrup

Telefon 75 58 18 44

info@vamdrupboligselskab.dk

​Kontortider:

Tirsdag 10.00 - 13.00

Torsdag 14.00 - 17.00

Husorden for afdeling 3

Husorden godkendt på beboermøde den 21-03-2018

Grønvang 1-8

Generelle oplysninger

Kontoret


Vamdrup Boligselskab
Grønvang 15
6580 Vamdrup


Tlf.: 75 58 18 44

Mail: info@vamdrupboligselskab.dk

Hjemmeside: www.vamdrupboligselskab.dk


Kontoret har åben følgende dage:
Tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Torsdag kl. 14.00 - 17.00


Vicevært afdelingen


Værkstedet
Grønvang 13
6580 Vamdrup


Viceværterne træffes i arbejdstiden på tlf.nr. 20291155:
Mandag - tirsdag - onsdag - torsdag kl. 12.00 - 12.30 personligt på værkstedet.


Efter arbejdstid: Hverdage efter kl.15:30, Fredag efter kl. 12:00, samt lørdag og søndag på tlf. nr. 20 29 11 55, kun når det er nødvendigt. Se nedenfor: "Tilkald af vicevært"


Tilkald af vicevært
Unødvendig tilkald af vicevært efter arbejdstid skal betales af lejeren.
Prisen pr. tilkald er p.t. (2018) kr. 400,-


Indflytning
Der aftales et indflytningssyn senest 14 dage efter indflytning.
Et skema om mangler ved indflytningen udleveres ved afhentning af nøgle og skal afleveres i udfyldt stand til kontoret senest 14 dage efter indflytningen.
Standard-vedligeholdelsesreglement vedhæftet.


Forsikring

Lejeren er selv forpligtet til at tegne indboforsikring med genhusning.

Se under kæledyr angående evt. vandskadeforsikring.


Opsigelse

Opsigelse af boligen skal ske skriftligt på Boligselskabets blanket som kan afhentes på kontoret og på www.vamdrupboligselskab.dk.

Skift af bolig i Vamdrup Boligselskab

Hvis lejerne ønsker en anden bolig inden for selskabet skal man stå på en oprykningsliste og have boet mindst 2 år i boligselskabet. Det koster i øjeblikket (2018) kr. 150,00 at komme på oprykningsliste og derefter opkræves der 75,00 kr. pr. år. Det koster 100.00 kr. at være aktiv boligsøgende pr. år.


Fælleshus

Der findes et fælleshus i Vestergade, som kan lejes af alle lejerne i Boligselskabets afdelinger.

Et arrangement pr. lejekontrakt.

Ved bookning betales depositum.
Ved afhentning af nøgle betales leje af selskabslokalet.

Priserne oplyses på kontoret.


Almindelige bestemmelser

Under henvisning til huslejekontraktens almindelige bestemmelser må enhver boligtager og beboer iagttage god orden og skik i og omkring afdelingens bebyggelse og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af selskabet eller dets befuldmægtige.

Forurening

Er en beboer skyld i forurening af gård, legeplads, trapper eller gange, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende beboer.

Bad og wc

Der må ikke udskylles noget, der kan tilstoppe afløbet, kun toiletpapir må benyttes.
Utætheder skal straks anmeldes til viceværten.

Musik mv.

Benyttelse af radio, musikanlæg, musikinstrumenter og tv, samt afholdelse af fester skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. Der må holdes fest 1 gang om måneden, og senest til kl. 01. Husk at informere de øvrige beboere i blokken hvis der holdes fest.

Elkomfurer

Elkomfurer må kun benyttes i henhold til betjeningsforskrifter.
Skader som følge af forkert betjening eller misbrug skal erstattes af boligtager.
Enhver uregelmæssighed skal straks meddeles viceværten.

Leg og boldspil

Leg og ophold på trapper og i kælder er forbudt.
Det er forbudt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen el. dens inventar. I øvrigt skal viceværtens anvisninger følges.

Opsætning af vandseng

Inden opsætning rettes der henvendelse til kontoret.

Støj, boring og bankning

Må ikke finde sted fra kl. 12.00-14.00 og efter kl. 18.00 samt søn- og helligdage.

Nye indflyttere kan få dispensation på kontoret.


TV, radioantenner og paraboler

Udvendige antenner må ikke opsættes uden tilladelse.
Fejl på fællesantenneanlægget skal anmeldes til viceværten.

Frostvejr

I frostperioder og andre tilfælde, hvor det er nødvendigt, er selskabet berettiget til at lade udvendige haner lukke.


Gård, trapper, cykelskure m.v.

I gårde, gange, legepladser, cykelskure, anlæg og fællesrum må intet hensættes uden selskabets tilladelse. Det vil kunne fjernes uden ansvar for selskabet.

Vinduer, porcelænsvaske og toiletter

Boligtageren skal sørge for, at vinduer er forsynet med hele ruder.
Enhver skade skal straks meldes til vicevært-afdelingen.

Cykler, knallerter, biler, barnevogne m.m.

Cykler og knallerter må kun henstilles på de af selskabet anviste steder. Biler må kun henstilles på P-pladsen (ikke på gaden). Campingvogne og trailere må ikke parkeres på afdelingernes område. Nedbæring af cykler og barnevogne via ejendommens hovedtrappe er forbudt.

Kæledyr: -Hund og kat m.m.

Det er ikke tilladt at holde hund.

Der må holdes 1 indekat, småfugle, små gnavere i bur inkl. kaniner. Krybdyr som f.eks. slanger, firben og skorpioner er ikke kæledyr, og derfor ikke tilladt i boligen.

Små skildpadder er dog tilladt.

Der må ikke holdes farlige eller giftige dyr, eller dyr der af offentligheden kan opfattes som farlige, skadedyr eller giftige, som f.eks. rotter. Det er tilladt at have et akvarium på op til 300 liter, dog skal det godkendes og vandskadeforsikring skal tegnes og forevises.

Dyrene må ikke være generende for omgivelserne ved f.eks. deres opførsel, lugt eller støj.

Tilladelse skal hentes på kontoret, hvor reglerne herfor udleveres.

Ved pasning af kæledyr i max. 14 dage, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra kontoret.


Affald

Alt affald skal sorteres.

Madaffald

Madaffald skal indpakkes i de grønne udleverede poser og lægges i container for madaffald.

Affald skal sorteres efter anvisning i udleveret materiale og info ved affaldsstationerne.

Restaffald

Restaffald skal indpakkes i lukkede poser og lægges i container for restaffald.

Affald skal sorteres efter anvisning i udleveret materiale og info ved affaldsstationerne.

Papir, aviser og ugeblade

Skal lægges i papircontaineren.

Glas (ikke porcelæn, Rengjort)

Skal lægges i glascontaineren.

Metal (Rengjort)

Skal lægges i metalcontainer.

Plastik (hård plastik, Rengjort)

Skal lægges i plastcontainer.

Pap

Pap skal gøres fladt og sorteres efter anvisning.

Der må ikke være plast i papaffaldet.

  STORSKRALD SKAL BEBOERNE SELV BORTSKAFFE

Er man i tvivl om, hvordan der skal sorteres, bedes I sende en mail til:

 Info@vamdrupboligselskab.dk og vi vil svare hurtigst muligt.


Vaskemaskine og tørretumbler

Det er forbudt at installere vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden.

Vaskeriet skal benyttes.

Vaskeri

Vaskeregler udleveres sammen med lejekontrakt.

Parkering Grønvang

Der må ikke parkeres på vendepladser og langs husene. Kun af- og pålæsning er tilladt.

Vedr. altaner

Efter renoveringen må lejligheder ikke forlades med åbne altanvinduer, idet afløb er sløjfet hvilket medfører at slagregn ikke kan bortledes.

Der må ikke grilles på altaner.